Pokemon
Sự Kiện

Sự kiện vui mở server


Xin Chào Anh Hùng
- Kasumi thông tin đến Anh Hùng Sự Kiện Vui Mở Server . Đây là sự kiện mở 7 ngày khi Anh Hùng tạo nhân vật thành công .

- Sự kiện sẽ diễn ra 7 ngày , tính từ ngày Anh Hùng tạo nhân vật
- Sự Kiện Vui Mở Server bao gồm

+ Đăng Nhập Nhận Quà

+ Nhiệm vụ từng ngày

+ Tiệm Ưu Đãi
=>Lưu Ý :

- Nhiệm vụ từng ngày và Tiệm Ưu Đãi Anh Hùng có thể hoàn thành ngày hôm sau

+ Ví Dụ : Anh Hùng đang được tính sự kiện ngày 2 nhưng khi hoàn thành nhiệm vụ ngày 1 vẫn có thể nhận được quà .

- Các phần quà chỉ được nhận trong 7 ngày khi hết sự kiện sẽ không được nhậ

- Nên Anh Hùng chú hoàn thành các nhiệm vụ và mua vật phẩm trong lúc sự kiện đang mở nhé!

=> Ngày 1 :
- Đăng Nhập nhận Naruto

- Tăng Cấp Siêu Anh Hùng lên cấp 12 nhận được : 300 Kim Cương + 30.000 Vàng

- Triệu hồi Anh Hùng theo các mốc nhận phần thưởng tương ứng
+

+ 50 lần : Nhận 10 Rương Vàng + 10 Chìa Vàng

+ 100 lần : Nhận 20 Rương Vàng + 20 Chìa Vàng

+ 200 lần : Nhận 50 Rương Vàng + 50 Chìa Vàng

+ 500 lần : Nhận Kỹ Năng Bị Động Vàng

- Nhiệm vụ vượt ải thường

+ Vượt ải thường từng mốc sẽ nhận được Vàng

+ Đặc Biệt Khi Vượt đến ải 26 thường bạn sẽ nhận được vũ khí tím
+ Hướng Dẫn Vượt Ải : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pve-vuot-ai

 

- Tiệm Ưu Đãi giảm giá lên đến 50% giá trị vật phẩm

+ Tam kiếm ( kích duyên với Tướng Zoro) Giá gốc 250 Kim Cương giảm còn 100 Kim Cương

+ Tướng tím 5 sao Mikoto giá gốc 490 Kim Cương giảm còn 199 Kim Cương

=> Ngày 2
- Đăng Nhập Nhận 200 Kim Cương
- Thăng cấp Anh Hùng  lên 24 nhận 320 kim cương và 40.000 vàng

- Nhiệm Vụ khiêu chiến phó bản Do Thám

+ Mõi mốc khiêu chiến sẽ nhận được só lượng Kim Cương nhất định

+  Khiêu Chiến : 20 lần nhận 200 Kim Cương

+ Khiêu Chiến : 30 lần nhận 220 Kim Cương

+ Khiêu Chiến 60 lần nhận 250 Kim Cương

+ Khiêu Chiếu 100 lần nhận 280 Kim Cương

+ Hướng Dẫn Do Thám : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-do-tham

 

- Nhiệm Vụ vượt ải Anh Hùng

+ Vượt Ải Anh Hùng từng mốc sẽ nhận được Vàng

+ Đặc Biệt Khi Vượt đến ải 26 bạn sẽ nhận được một kỹ năng tím

+ Hướng Dẫn Vượt Ải : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pve-vuot-ai

 

- Tiệm Ưu Đãi : Giảm giá lên đến 50% giá trị vật phẩm

+ Quả Ác Ma Cam ( giúp tăng cấp độ Anh Hùng )Giá gốc 400 Kim Cương giảm còn 120 Kim Cương

+ 5 Mãnh tướng Misaka Giá Gốc 99 Kim Cương giảm còn 99 Kim Cương

=> Ngày 3
- Đăng Nhập Nhận Ichigo
- Anh Hùng đặt cấp độ 36 nhận 340 Kim Cương + 50.000 Vàng

- Nhiệm Vụ Đấu Trường
+ Khi Anh Hùng đạt mốc xếp hạng trong Đấu Trường sẽ nhận được Đậu Tiên theo từng mốc
+ Mốc cao nhất là top 10 nhận đước 200 Đậu Tiên ( Dùng bỗi dưỡng tướng )

+ Hướng Dẫn Đấu Trường : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pvp-dau-truong


- Nhiệm Vụ Thức Tỉnh Anh Hùng
+ Khi thức tỉnh Anh Hùng Tím bạn sẽ nhận được vàng theo mốc
+ Mốc cao nhất là 10 lần nhận 30.000 Vàng
Hướng Dẫn Thức Tỉnh : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-thuc-tinh-anh-hung

- Tiệm Ưu Đãi : Giảm giá vật phẩm lên đến 70%

+ Kỹ Năng Mệnh Nguyên ( Bị Động Tăng 7% HP) giá gốc 600 Kim Cương giảm còn 150 Kim Cương

=> Ngày 4

- Đăng Nhập Nhận 300 Kim Cương

- Anh Hùng đạt cấp 48 nhận 360 Kim Cương + 60.000 Vàng

- Nhiệm Vụ Luyện Kim ( Tinh Luyện )

+ Khi số lần luyện kim (Luyện Hóa ) trang bị theo mốc tích lũy sẽ nhận Ma Tinh ( Dùng để để ghép trang bị )
+ Mốc luyện kim (Luyện Hóa) cao nhất nhận 15 Ma Tinh Tím
+ Hướng dẫn Luyện Hóa : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-luyen-hoa

- Nhiệm Vụ Ghép Kỹ Năng
+ Ghép kỹ năng ở tính năng Đoạt Mảnh để nhận thưởng
+ Mốc cao nhất khi ghét được 35 kỹ năng sẽ nhận 2 sách kỹ năng tím ( đung để tăng sao kỹ năng )
+ Hướng dẫn ghép kỹ năng : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-pvp-doat-manh

- Tiệm Ưu Đãi : Giảm giá lên đến 50% giá trị vật phẩm

+  2.000 Tinh Thạch ( dùng để tinh luyện trang bị ) giá gốc 800 Kim Cương giảm còn 300 Kim Cương

=> Ngày 5

- Đăng Nhập Nhận Songoku

- Anh Hùng đạt cấp 60 sẽ nhận 380 Kim Cương


- Nhiệm Vụ Bồi Dưỡng Anh Hùng
+ Tích lũy bồi dưỡng Anh Hùng để nhận thương
+ Mốc cao nhất là 500 lần nhận 30.000 Vàng
+ Hương Dẫn Bồi Dưỡng Anh Hùng : https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-boi-duong-anh-hung

- Nhiệm Vụ Làm Mới Tiệm ( Cửa Hàng )
+ Anh Hùng làm mới bất kỳ cửa nào sẽ được tính 1 lần làm mới
+ Hiện Tại  trong game có các Tiệm : Tiệm Đấu Trường , Tiệm Đấu Trường Liên Server, Tiệm Luyện Hóa, Tiệm Thánh Vực.
+ Mốc tích lũy cao nhất là 100 lần nhận 5 Quả Ác Ma Tím ( Dùng tăng kinh nghiệm Anh Hùng )

 

- Tiệm Ưu Đãi : Giảm giá lên đến 50% giá trị vật phẩm
+ 20 Rương Vàng giá gốc 1000 Kim Cương giảm còn 500 Kim Cương

+ 20 Chìa Vàng giá gốc 600 Kim Cương giảm còn 300 Kim Cương.

 

=> Ngày 6
- Đăng Nhập Nhận Trang Sức Tím Đá Điện Từ

- Anh Hùng dạt cấp độ 65 nhận 400 KC + 80.000 Vàng

- Nhiệm vụ thu thập trang bị tím

+ Thu thập trang bị tím nhận Tinh Thạch ( dùng để tinh luyện trang bị )

+ Các mốc nhiệm vụ

+ 2 Trang bị tím nhận  300 Tinh Thạch

+ 4 Trang bị tím nhận  500 Tinh Thạch

+ 8 Trang bị tím nhận 800 Tinh Thạch

+ 12 Trang bị tím nhận 1200 Tinh Thạch

- Nhiệm Vụ Tinh Luyện Trang Bị

+ Tinh luyện trang bị lên bậc nhận số vàng tương ướng
+ Hướng Dẫn Tinh Luyện https://sieuanhhung.vn/tinh-nang-cuong-hoa-tinh-luyen-trang-bi

 

- Tiệm Ưu Đãi : Giảm giá lên đến 30% giá trị vật phẩm

+ Sách Kỹ Năng Tím ( dùng tăng sao kỹ năng ) giá gốc 1.500 Kim Cương giàm còn 1.000 Kim Cương

 

=> Ngày 7

- Đăng nhập nhận Zoro ( có thiên phú tất sát vàng )
- Anh Hùng đạt cấp 70 nhận 420 Kim Cương + 100.000 Vàng

- Nhiệm Vụ lên lực chiến

+ Khi đạt mốc yêu cầu lực chiến sẽ nhận được thưởng

+ Mốc cao nhất 7.000 lực chiến nhận trang bị vàng
+ Mẹo lên lực chiến :
 

- Nhiệm vụ cấp độ chiện đội ( cấp độ của nhân vật )
+ Khi đạt cấp độ yêu cầu bạn sẽ nhận thưởng
+ Hướng dẫn lên cấp độ : https://sieuanhhung.vn/huong-dan-tan-thu

 

- Tiệm Ưu Đãi : Giảm giá lên đến 40% giá trị vật phẩm

+ 20 Ma Tinh Tím giá gốc 3.000 Kim Cương giảm còn 2.000 Kim Cương

+ 20 Ma Tinh Vàng giá gốc 12.000 Kim Cương giảm cò 6.999 Kim Cương

Chúc Anh Hùng Chơi Game Vui Vẻ